سیستم زنگ هشدار Wi-Fi / GSM

به راحتی از خانه خود محافظت کنید. Box Secure v2 ترکیبی از تمامی کاربردهای دوستانه سیستم زنگ هشدار Wi-Fi و قابلیت اطمینان ارتباط با اس ام اس و تماس تلفنی است. هنگامی که شما یک اتصال به اینترنت دارید، سیستم زنگ خطر خود را از راه دور با برنامه های iOS و Android کنترل می کنید و زمانی که این کار را نمی کنید، تماس تلفنی دریافت می کنید و یا زنگ هشدار را توسط SMS کنترل می کنید.