سیستم زنگ خطری / GSM

حفاظت از خانه خود را هنگامی که شما دور است هرگز با استفاده از سیستم زنگ خطر بی سیم است. در تمام طول زمان با خانه خود تماس بگیرید: کل سیستم زنگ خطر را می توانید از راه دور در گوشی خود کنترل کنید، هر کجا که هستید.