سیستم زنگ هشدار GSM

حفاظت از خانه خود را هنگامی که شما دور است هرگز با استفاده از سیستم زنگ خطر بی سیم است. در تمام طول زمان با خانه خود تماس بگیرید: کل سیستم زنگ خطر را می توانید از راه دور در گوشی خود کنترل کنید، هر کجا که هستید. S3b همراه با پانل کنترل و لوازم جانبی طراحی شده است.