Cover Glossy ساده ترین راه برای سفارشی کردن کیهانی LED و +Cosmic است.
Cover Glossy در 9 رنگ موجود است

نصب فوق العاده سریع طراحی شده به خصوص برای سفارشی کردن نور کیهانی خود، هیچ چیز ساده تر از نصب پوشش است.